CURRENT ISSUETurkish Journal of Family Medicine and Primary Care
Electronic Journal (e-ISSN: 1307-2048)

Current Issue:   2021, June, Volume 15, No 2     
(issue id: 2021_6_15_2)

1


The Effect of Urinary Incontinence on Quality of Life in Elderly living in Hospice and at Home
(Üriner İnkontinansın Huzurevi ve Evinde Yaşayan Yaşlılarda Yaşam Kalitesine Etkisi)
(Letter to the Editor)
Tugba DURDU, Selcuk Serdar KOKSAL, Hakan YAVUZER, Nurver Turfaner SIPAHIOGLU
[Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.810863]

 

2


The Relationship Between Risk of Depression Levels and Disease Management Individuals with Chronic Diseases and Affecting Factors
(Kronik Hastalığı Olan Bireylerde Depresyon Riski ile Hastalık Öz Yönetimi Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler)
(Original Research)
Fatma AYTAP, Zulfunaz OZER
[Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.788814]

 

3


Family Physicians' Awareness of Skin Cancer and Sun Protection Practices
(Aile Hekimlerinin Cilt Kanseri Farkındalıkları ve Güneşten Korunma Davranışları)
(Original Research)
Hatice Nilden ARSLAN, Yasemin KEMAL
[Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.829114]

 

4


The Comparison of Body Mass Index and Waist Circumference to Assess Health-Related Quality of Life
(Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesini Değerlendirmek için Vücut Kitle İndeksi ve Bel Çevresinin Karşılaştırılması)
(Original Research)
Ibrahim BASHAN, Mustafa BAKMAN
[Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.825838]

 

5


The Relationship Between Secondary School Students' Quality of School Life and Aggression Level
(Ortaokul Öğrencilerinde Okul Yaşam Kalitesi ve Saldırganlık Arasındaki İlişki)
(Original Research)
Ilknur YILDIZ, Zeynep Temel MERT, Nurcan Akgul GUNDOGDU
[Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.816198]

 

6


Does a High Pre-Treatment Nicotine Dependence Increase the Post-Cessation Diabetes Risk?
(Tedavi Öncesi Yüksek Nikotin Bağımlılığı Sigarayı Bırakma Sonrası Diyabet Riskini Artırır mı?)
(Original Research)
Melike Mercan BASPINAR, Okcan BASAT
[Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.776077]

 

7


The Effect of the COVID-19 Pandemic on Interns’ and Physicians' Loneliness, Hopelessness and Anxiety Symptom Levels
(COVID-19 Pandemisinin İntörn Hekim ve Hekimlerin Yalnızlık, Umutsuzluk ve Anksiyete Belirti Düzeylerine Etkisi)
(Original Research)
Nazan KARAOGLU, Nur DEMIRBAS
[Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.837707]

 

8


Evaluation of Healthcare Workers to Safe Use of Sharp-Penetrating Medical Devices and Prevention from Infectious Diseases Attitudes
(Sağlık Çalışanlarının Kesici-Delici Tıbbi Aletleri Güvenli Kullanımı ve Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Tutumlarının Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Derya Isiklar OZBERK, Ruhusen KUTLU
[Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.840085]

 

9


Examining the Caregiver Burden in the Families of Children with Rare Diseases
(Nadir Hastalığı Olan Çocukların Ailelerinde Bakım Yükünün İncelenmesi)
(Original Research)
Merve Deniz Pak GURE, Cemre PAK
[Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.841608]

 

10


Does the primipar adolescent mothers' perception of their baby different from the adult mothers?
(Primipar adölesan annelerin bebeğini algılaması yetişkin annelerden farklı mıdır?)
(Original Research)
Sadiye OZCAN, Nurcan KIRCA
[Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.753663]

 

11


Readiness of Healthcare Workers to Receive Support for Smoking Cessation and Related Factors
(Sağlık Çalışanlarının Sigara Bırakmaya Yönelik Desteğe Hazır Olma Durumu ve İlişkili Faktörler)
(Original Research)
Ummuhan SOZER, Safiye OZVURMAZ, Seyfi DURMAZ
[Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.782565]

 

12


Home Health Care Quality Standards Self-Assessment Results: Training and Research Hospital Example
(Evde Sağlık Hizmetleri Kalite Standartları Öz Değerlendirme Sonuçları: Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği)
(Original Research)
Hatice ESEN, Tugba CALISKAN
[Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.825493]

 

13


Effectiveness of Mild-Moderate Pressed Coban Bandage Wrap in The Control of Circumcision Bleeding
(Sünnet Kanamasının Kontrolünde Hafif-Orta Baskılı Coban Bandaj Sargısının Etkinliği)
(Original Research)
Kubilay SARIKAYA, Çağri SENOCAK, Muhammed Arif IBIS, Mehmet CIFTCI, Fahri Erkan SADIOGLU, Omer Faruk BOZKURT
[Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.833428]

 

14


Children’s Digital Technology Usage and Parental Approaches: A Cross Sectional Study
(Çocukların Dijital Teknoloji Kullanımı ve Ebeveynlerin Yaklaşımları: Kesitsel Bir Çalışma)
(Original Research)
Ilknur YILDIZ, Mehmet KANAK
[Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.797346]

 

15


How Much Do Family Physicians Take Care of Their Health? : A Cross-Sectional Study
(Aile Hekimleri Sağlıklarına Ne Kadar Dikkat Ediyor? : Kesitsel Bir Çalışma)
(Original Research)
Murat CEVIK, Raziye Sule GUMUSTAKIM, Celal KUŞ, Pinar BİLGİLİ
[Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.815378]

 

16


Risky Behaviors of University Students Applying to Family Medicine Outpatient Clinic of Çukurova University and Their Relationship with Life Satisfaction
(Çukurova Üniversitesi Aile Hekimliğine Başvuran Üniversite Öğrencilerinin Riskli Davranışları ve Yaşam Doyumları İle İlişkisi)
(Original Research)
Zeliha Bilge CINCIK, Z. Yelda OZER, Sevgi OZCAN
[Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.826900]

 

17


Is There an Association Between Urinary Tract Infection and Toilet Type?
(İdrar Yolu Enfeksiyonu ile Tuvalet Tipi Arasında İlişki Var mı?)
(Original Research)
Basri Furkan DAGCIOGLU, Erhan SIMSEK, Ramazan Ilbey TEPELI
[Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.837564]

 

18


The Turkish Version of the Mediterranean Diet Quality Index (KIDMED)
(Akdeniz Diyeti Kalite İndeksinin Türkçe Versiyonu (KIDMED))
(Original Research)
Çigdem Apaydin KAYA, Gozde TEMIZ
[Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.836560]

 

19


Examination Of Challenges, Anxiety and Burnout Among Family Physicians Due To Corona Virus Outbreak
(Aile Hekimlerinde Korona Virüs Salgını Nedeniyle Yaşanılan Zorluklar, Kaygı ve Tükenmişlik Durumlarının İncelenmesi)
(Original Research)
Seda TURKILI, Yucel UYSAL, Senel TOT, Ertan MERT
[Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.853344]

 

20


Experiences of Nurses about Traditional Practices Encountered in Women and Newborns
(Hemşirelerin, Kadınlarda ve Yenidoğanlarda Karşılaştıkları Geleneksel Uygulamalara İlişkin Deneyimleri)
(Original Research)
Nazan Cakırer CALBAYRAM, Ilknur Munevver GONENC, Sebahat ALTUNDAG
[Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.800019]

 

21


The impact of age and underlying comorbidities on the course of COVID-19 disease; First three months data of pandemic from Antalya, Turkey
(COVID-19 hastalığı seyrine yaş ve komorbid durumların etkisi; Antalya’dan pandemi ilk üç ay verileri)
(Original Research)
Remziye Nur EKE, Mehmet OZEN, Seren TASKIN, Ozge Abaci BOZYEL
[Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.808648]

 

22


The Relationship Between The Resilience Level of Fathers and the Level of Participation in Child Care Practices: Adana Example
(Babaların psikolojik sağlamlık düzeyleriyle çocuk bakımına katılım düzeyleri arasındaki ilişki: Adana örneği)
(Original Research)
Merve BILGE, Ayse AVCI, Mustafa KALE
[Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.851497]

 

23


The Relationship Between Primipary Pregnancy Perception of Self-Effıciency and Sleep Quality in The Third Trimester
(Üçüncü Trimesterde Primipar Gebelerin Öz Yeterlilik Algısı ve Uyku Kalitesi Arasındaki İlişki)
(Original Research)
Habibe BAY, Neriman SOGUKPINAR
[Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.867195]

 

24


Evaluation of Preconceptional Care in the City Centre of Adana
(Adana Şehir Merkezinde Gebelerin Prekonsepsiyonel Bakım Durumlarınının Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Saliha BARUTCU, Sevgi OZCAN, Nafiz BOZDEMIR
[Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.874061]

 

25


Anxiety Level of Family Physicians and Family Health Workers in COVID-19 Pandemic
(COVID-19 Pandemisinde Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarında Anksiyete Düzeyi)
(Original Research)
Humeyra ASLANER, Ali Ramazan BENLI, Serkan YILDIZ, Taner SAHIN, Mebrure Beyza GOKCEK, Selcuk MISTIK
[Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.783532]

 

26


Supporting Disease Management of Type 1 Diabetic Children with Social Cognitive Theory-Based Education
(Sosyal Bilişsel Kuram Temelli Eğitimle Tip 1 Diyabetli Çocukların Hastalık Yönetiminin Desteklenmesi)
(Review)
Leyla DELIBAS, Behice ERCI
[Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.806751]

 

27


A Rare Case in Family Medicine: Acetamiprid Poisoning
(Aile Hekimliğinde Nadir Görülen Bir Olgu: Acetamiprid Zehirlenmesi)
(Case Report)
Meryem CAKIR, Deniz ALMAK, Kurtulus ONGEL
[Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.816913]