Current Issue (pdf)



   

   

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
Electronic Journal (e-ISSN: 1307-2048)

Current Issue:   2022, June, Volume 16, No 2     
(issue id: 2022_6_16_2)


Letter to the Editor

 

001

A New Framework for The Assessment of Comprehensive Literature Search: The PRESS 2015 Guideline
(Kapsamlı Literatür Taramasının Değerlendirilmesinde Yeni Bir Çerçeve: PRESS 2015 Rehberi)
(Letter to the Editor)
Handan TERZI, Yeter KITIŞ
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.969790]

 


 

002

Medically Unexplained Symptoms (MUS); A Brief Look
(Tıbbi Olarak Açıklanamayan Semptomlar(MUS); Kısa Bir Bakış)
(Letter to the Editor)
Zeynep AYAZ
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1041327]

 


Original Research

 

003

Psychometric Properties of Turkish Version of Hypoglycemia Attitudes and Behavior Scale
(Hipoglisemi Tutum ve Davranış Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri)
(Original Research)
Bahar INKAYA, Ozlem Bulantekin DUZALAN
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.992579]

 


 

004

School Based Adolescent Health Screening Program Results
(Okul Temelli Ergen Sağlığı Tarama Programı Sonuçları)
(Original Research)
Aylin Yalcin IRMAK, Ulfiye CELIKKALP
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.996975]

 


 

005

Comparison of Jealousy and Happiness of Women With Different Social Status
(Farklı Toplumsal Statüye Sahip Kadınların Kıskançlık ve Mutluluk Durumlarının Karşılaştırılması)
(Original Research)
Sabriye BATTAL, Serap Ejder APAY
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1009440]

 


 

006

The Effect of Functional Status of Stroke Individuals on Caregiver Pain
(İnmeli Bireylerin Fonksiyonel Durumlarının Bakım Veren Ağrısı Üzerine Etkisi)
(Original Research)
Pinar YASAR, Mehmet DURAY
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.994648]

 


 

007

Validity and Reliability of Patient Perception of Patient Centeredness Scale in Turkish
(Hastanın Hasta Merkezlilik Algısı Ölçeği Türkçe Geçerlik Güvenilirlik Çalışması)
(Original Research)
Tolga GUNVAR, Okay BASAK, Gizem LIMNILI, Irfan YURDABAKAN, Azize Dilek GULDAL
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.987732]

 


 

008

Health-Related Life Quality Levels of Children with Chronic Diseases Attending Hospital Schools: A Descriptive Study
(Hastane Okullarına Giden Süreğen Hastalığı Olan Çocukların Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Düzeyleri: Betimsel Bir Çalışma)
(Original Research)
Imge YURDABAKAN, Vesile Yildiz DEMİRTAS
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.993708]

 


 

009

The Effect of Physical Activity on Mental Health in Adults During COVID-19 Pandemic
(COVID-19 Pandemi Sürecinde Yetişkin Bireylerde Ruhsal Sağlık Üzerine Fiziksel Aktivitenin Etkisi)
(Original Research)
Alime Selcuk TOSUN, Neslihan LOK, Kerime BADEMLI, Sefa LOK
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1029510]

 


 

010

Health Offered at Immigrant Health Centers in Istanbul Evaluation of Services
(İstanbul’da Göçmen Sağlığı Merkezlerinde Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi )
(Original Research)
Abdullah Emre GUNER, Mustafa HATIPOGLU, Erdoğan KOCAYIGIT, Esra SAHIN, Saadet PEKSU, Alper BILAL
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1015852]

 


 

011

Determination of the Factors Relating to Anxiety Levels of Primary Family Healthcare Center and Contact Tracing Workers for COVID-19
(COVID-19 Sürecinde Birinci Basamak Aile Sağlığı Merkezi ve Temaslı Ekibi Çalışanlarının Kaygı Düzeyleri ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi)
(Original Research)
Suleyman OZSARI, Saadet Can CICEK, Derya KOCADAG
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1010324]

 


 

012

Evaluation of Nutritional Knowledge Level and Obesity Status of University Students
(Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi Düzeyi ve Obezite Durumunun Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Anil Evrim GUNGOR, Simge ATASOY
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1020845]

 


 

013

Frequency of Diabetic Retinopathy Related Factors and Diabetic Retinopathy Awareness In Patients Registered To Family Health Centers of Ataturk University: A Cross-Sectional Study
(Atatürk Üniversitesi Eğitim Aile Sağlığı Merkezlerine Kayıtlı Hastalarda Diyabetik Retinopati Sıklığı, İlişkili Faktörler ve Diyabetik Retinopati Farkındalığı: Kesitsel Bir Çalışma)
(Original Research)
Yesim YILDIRIM, Yasemin CAYIR, Gokhan YILDIRIM
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1011493]

 


 

014

Mothers' Infant Feeding Attitudes and The Influencing Factors During The Covid-19 Pandemic Process: Facebook, Instagram Example
(Covid-19 Pandemi Sürecinde Annelerin Bebek Besleme Tutumları ve Bu Tutumları Etkileyen Faktörler: Facebook, Instagram Örneği)
(Original Research)
Umran Cevik GUNER, Betul INAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1024755]

 


 

015

Relationship Between Obesity and Cognitive Functions of Individuals Aged 65 Years and Above Living in a Residential Home
(Huzurevinde Yaşayan 65 Yaş ve Üzerindeki Bireylerde Obezitenin Bilişsel Fonksiyonlar ile İlişkisi)
(Original Research)
Kubra Uyar ZEKEY, Mehtap KARTAL, Nil TEKIN
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1000265]

 


 

016

Burnout and Job Satisfaction Among Family Physician
(Aile Hekimlerinde Tükenmişlik ve İş Doyumu)
(Original Research)
Ozden GOKDEMIR, Gamze DAGBAGLI, Olgu AYGUN, Ulku Bulut BATUR, Azize Dilek GULDAL
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.977985]

 


 

017

Comparison of Illness Perceptions of Individuals With and Without Colorectal Cancer in Their First-Degree Relatives
(Birinci Derece Yakınlarında Kolorektal Kanser Tanısı Olan ve Olmayan Bireylerin Hastalık Algılarının Karşılaştırılması)
(Original Research)
Hande BOLUKBASI, Pinar Doner GUNER
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1054287]

 


 

018

The Relationship Between Depression, Anxiety, Stress Levels and Coping Strategies and Self-Compassion of Healthcare Workers During the COVID-19 Pandemic
(COVID-19 pandemisi sırasında Sağlık Çalışanlarının Depresyon, Anksiyete, Stres Düzeyleri ile Başa Çıkma Stratejileri ve Öz- şefkat Arasındaki İlişki)
(Original Research)
Sema Nur Turkoglu DIKMEN, Sengul ILKAY
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.957553]

 


 

019

Evaluating the Healthy Lifestyle Behaviors and Healthy Behavior Development Intentions of Medical Personnel Working in Primary Healthcare
(Birinci Basamakta Çalışan Sağlık Personelinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Sağlıklı Davranış Geliştirme Niyetlerinin Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Selma Demir SAKA, Sebahat GOZUM, Yasemin Demir AVCI
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.997952]

 


 

020

The Relationship Between Psychosocial Health Status Of Primiparous Pregnant Women And Fear Of Childbirth
(Primipar Gebelerin Psikososyal Sağlık Durumu ile Doğum Korkusu Arasındaki İlişki)
(Original Research)
Sureyya KILIC, Sema YILMAZ
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1063671]

 


 

021

The Effect of Childbirth Education and Birth Plan on Childbirth Self-Efficacy: A Randomized Controlled Trial
(Doğum Eğitimi ve Doğum Planının Doğum Öz-yeterliği Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma)
(Original Research)
Zeliha SUNAY, Tuba UCAR
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1005828]

 


Review

 

022

Family-Based Intervention Methods In The Probation System
(Denetimli Serbestlik Sisteminde Aile Temelli Müdahale Yöntemleri)
(Review)
Munevver ERYALCIN, Talip ERYALCIN, Veli DUYAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1027020]

 


 

023

Diabetes Education In Children With Type 1 Diabetes and Their Families
(Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Ailelerinde Diyabet Eğitimi)
(Review)
Gunay DEMIR, Nurdan AKCAY
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.936444]

 


 

024

Elder Abuse From A Public Health Perspective
(Halk Sağlığı Bakışıyla Yaşlı İstismarı ve İhmali)
(Review)
Betul AKKAYA, Meltem COL
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1030724]

 


Case Report

 

025

Report of a Tetanus Case Followed Up in a Palliative Care Service
(Bir Palyatif Bakım Servisinde Takip Edilen Tetanoz Olgusu)
(Case Report)
Mahcube CUBUKCU, Latife Merve YILDIZ, Secil MUDERRISOGLU
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1047646]

 


 

026

Herniation Presented Case of Pediatric Tuberculosis Meningoensephalit Unvaccinated With Bacillus Calmette-Guerin(BCG)
(Herniasyon İle Prezente Bacillus Calmette-Guerin(BCG) Aşısız Pediatrik Tüberküloz Meningoensefalit Olgusu)
(Case Report)
Deniz ALMAK, Semra SEN, Neslihan BAYSAL, Duygu LULECI
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1033390]

 

 
 
 
 
 

Home Page | | Editors | | Archive | | For Authors | | Contact Us | | Search | | Abstracting & Indexing | | Submit Your Manuscript | | About TJFMPC | | Current Issue | | Sign Up | | Turkish | | English


TJFMPC (Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care)
Official Journal of Family Medicine Academy
e-ISSN: 1307-2048
© 2016 www.tjfmpc.gen.tr


Your res.: | | TJFMPC is optimized for 1366x768
Your browser: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) (Browser?) | | TJFMPC is optimized for Chrome
Your ip: 44.200.171.74
17.08.2022 / 00:56