CURRENT ISSUETurkish Journal of Family Medicine and Primary Care
Electronic Journal (e-ISSN: 1307-2048)

Current Issue:   2022, December, Volume 16, No 4     
(issue id: 2022_12_16_4)

001


The Effect of Pregnancy Process on Marital Adjustment and Sexuality
(Gebelik Sürecinin Evlilik Uyumuna ve Cinselliğe Etkisi)
(Original Research)
Filiz Aslantekin OZCOBAN, Hacer Yalniz DILCEN
[Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1015918]

 

002


Analysis of the Health Records of the Migrants Who Applied to the Training and Research Hospital in Samsun
(Samsun’da Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Başvuran Göçmenlerin Sağlık Kayıtlarının İncelenmesi)
(Original Research)
Esra SARACOGLU, Erdinc YAVUZ, Ilknur Aydin AVCI
[Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1054992]

 

003


Determining The Anxiety Levels Of Parents With School Children During The Covid-19 Pandemic Process
(Covid-19 Pandemisi Sürecinde Okul Çocuğuna Sahip Ebeveynlerin Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi)
(Original Research)
Seyma SOYANIT, Huriye Demet CABAR, Gozde AVCI, Ilknur Aydin AVCI
[Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1063851]

 

004


Determining the Relationship Between Marital Adjustment and Prenatal Attachment in High-Risk Pregnants in the Third Trimester
(Üçüncü Trimesterdeki Yüksek Riskli Gebelerde Evlilik Uyumu ve Prenatal Bağlanma Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi)
(Original Research)
Hacer ATAMAN, Ozlem AKARSU, Merve Inan BUDAK
[Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1097177]

 

005


The Frequency of Hypoglycemia and Hypoglycemia Fear in Type 2 Diabetes Mellitus Patients with Followed-up from Diabetes Center
(Diyabet Merkezinden Takipli Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Hipoglisemi Sıklığı ve Hipoglisemi Korkusu)
(Original Research)
Sema Gizem CALISKAN, Nazli HACIAGAOGLU, Sabah TUZUN, Can ONER, Engin Ersin SIMSEK, Huseyin CETIN
[Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1023039]

 

006


Evaluation of Obesity-Related Prejudice and Attitude for Healthy Nutrition in Trakya University Faculty of Medicine Students
(Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Obezite ile İlgili Önyargının ve Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutumun Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Ozge Mengi CELIK, Sedef DURAN
[Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1133228]

 

007


Investigation of The Effects of Education On Drug Compliance and Treatment For Hypertensive Patients
(Hipertansif Hastalarda Eğitimin İlaç ve Tedaviye Olan Uyuma Etkisinin Araştırılması)
(Original Research)
Ahmet Emre HATIR, Nazan KARAOGLU, Yakup ALSANCAK
[Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1151712]

 

008


The Effect of the Internet on Adolescents: A Mixed-Method Study
(İnternetin Ergenler Üzerindeki Etkisi: Bir Karma Yöntem Çalışması)
(Original Research)
Nurcan Akgul GUNDOGDU, Alime Selcuk TOSUN, Ilknur YILDIZ, Zeynep Temel MERT
[Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1126222]

 

009


Investigation of the Relationship between Women's Perceived Social Support and Maternity Function
(Kadınların Algıladıkları Sosyal Desteğin Annelik Fonksiyonu ile İlişkisinin İncelenmesi)
(Original Research)
Eda GULBETEKIN, Oznur Ozdemir GOKMEN
[Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1114259]

 

010


The Relationship Between Fear of Childbirth and The Desire to Avoid Pregnancy among Young Unmarried Women
(Genç Bekar Kadınlarda Doğum Korkusunun Gebelikten Kaçınma Arzusuyla İlişkisi)
(Original Research)
Esra GUNEY, Esra Karatas OKYAY, Tuba UCAR
[Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1132535]

 

011


Inter- and Intra-Rater Reliability of the Measure of Patient-Centered Communication
(Hasta Merkezli İletişim Ölçüm Aracının Değerlendirici İçi ve Değerlendiriciler Arası Güvenilirliği)
(Original Research)
Tolga GUNVAR, Yunus GUREL, Azize Dilek GULDAL, Okay BASAK
[Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1109625]

 

012


Determination of dyadic adjustment, life satisfaction, depression, and female sexual dysfunction in married women during the COVID-19 pandemic
(COVID-19 pandemisi sürecinde evli kadınlarda çift uyumu, yaşam doyumu, depresyon ve kadın cinsel işlev bozukluğunun belirlenmesi)
(Original Research)
Hacer Alan DIKMEN
[Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1023758]

 

013


The Frequency, Causes, and Solution Suggestions of Childhood Vaccination Hesitance: A Cross-sectional Study with Healthcare Workers in Samsun Family Health Centers
(Çocukluk Çağı Aşı Tereddüdü ile Karşılaşma Sıklığı, Nedenleri ve Çözüm Önerileri: Samsun İli Aile Sağlığı Merkezlerindeki Sağlık Çalışanlarıyla Kesitsel Bir Çalışma)
(Original Research)
Mehtap ALTUNTAS, Mustafa Kursat SAHIN
[Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1110480]

 

014


The Sense of Consistency, Perceived Stress and Fear of Childbirth in Pregnant Women
(Gebelerde Tutarlılık Duygusu, Algılanan Stres ve Doğum Korkusu)
(Original Research)
Bihter AKIN, Seyhan CANKAYA
[Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1098166]

 

015


Effect of Neural Therapy on Cervical Discopathy-Related Chronic Neck Pain
(Nöral Terapinin Servikal Diskopatiye Bağlı Kronik Boyun Ağrısına Etkisi)
(Original Research)
Ibrahim BASHAN, Gulsah Yasa OZTURK
[Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1118848]

 

016


The Effect of Hand-Washing and Nutrition Education Given to Women with Chronic Diseases Living in Rural Areas During the Covid-19 Pandemic-Randomized Controlled Study
(Covid-19 Pandemi Döneminde Kırsal Kesimde Yaşayan Kronik Hastalığa Sahip Olan Kadınlara Verilen El Yıkama ve Beslenme Eğitimin Etkisi-Randomize Kontrollü Çalışma)
(Original Research)
Sabriye Ucan YAMAC, Nurten TERKES
[Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1100837]

 

017


COVID-19 Vaccine Hesitancy and Related Factors Among Medical Students In Bolu
(Tıp Öğrencileri Arasında COVID-19 Aşı Tereddütü ve İlişkili Faktörler, Bolu Örneği)
(Original Research)
Nurcan Akbas GUNES, Akif GUNES
[Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1109872]

 

018


Evaluation of the Frequency of Anxiety Related Coronavirus and Affecting Factors in Pregnant Women: A Cross-sectional Study
(Gebelerde Coronavirus İlişkili Anksiyete Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi: Kesitsel Çalışma)
(Original Research)
Remzi SUNTAR, Melike Mercan BASPINAR, Suleyman SALMAN, Okcan BASAT
[Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1124982]

 

019


Determination of Body Image and Perceived Stress Levels of Mothers During Breastfeeding
(Emzirme Sürecindeki Annelerin Beden İmajı ve Algılanan Stres Düzeylerinin Belirlenmesi)
(Original Research)
Gulsun AYRAN, Sevil Karahan YILMAZ
[Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1054664]

 

020


Evaluation of Persons Knowledge About Family Medicine Practice Who Rarely Select It: A Cross Sectional Study
(Aile Hekimliği Uygulamasını Daha Az Tercih Eden Kişilerin Uygulama Hakkındaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma)
(Original Research)
Fatma Nur OZDEMIR, Can ONER, Huseyin CETIN, Engin Ersin SIMSEK
[Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1105253]

 

021


The Relationship Between Expectations of Adults About Aging and Their Attitudes Towards Ageism
(Yetişkin Bireylerin Yaşlanma İle İlgili Beklentileri ile Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki)
(Original Research)
Feride Rabia TETIK, Cemile Kutmec YILMAZ
[Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1125283]