Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
Electronic Journal (e-ISSN: 1307-2048)

Archive Issue:   2022, March, Volume 16, No 1     
(issue id: 2022_3_16_1)

 

1


Factors Affecting the Work Related Physical and Mental Health Problems in Turkey
(Türkiye’de İşe Bağlı Fiziksel ve Ruhsal Sağlık Sorunları ve Etkileyen Faktörler)
(Original Research)
Mikail OZDEMIR, Dilsad SAVE
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.798952]

 

2


The Effect of Professional Belonging on Professional Value Attitudes of Midwives
(Ebelerde Mesleki Aidiyetin Profesyonel Değer Tutumuna Etkisi)
(Original Research)
Hacer UNVER, Didem Şimşek KUCUKKELEPCE, Zeynep UNVER
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.987672]

 

3


Family Planning Attitudes of Adolescent Pregnant Women and the Contraceptive Methods Used
(Adolesan Gebelerin Aile Planlamasına Yönelik Tutumları ve Kullandıkları Kontraseptif Yöntemler)
(Original Research)
Sibel DILMEN, Semra KOCAOZ, Aynur KIZILIRMAK
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.998505]

 

4


Examination of Parent-Child Communication in Terms of Various Variables in The COVID-19 Lockdown Process: Sample of Turkey
(COVID-19 Karantina Sürecinde Ebeveyn-Çocuk İletişiminin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Türkiye Örneği)
(Original Research)
Şenay Aras DOGAN, Necla KASIMOGLU
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.952268]

 

5


Knowledge of Pregnant Women on Efficiency and Safety of Influenza Vaccine
(Gebelerin Grip Aşısı Etkinliği ve Güvenirliği Hakkında Bilgi Düzeyi)
(Original Research)
Sabri OKTAY, Mehmet ARSLAN, Nilufer EMRE, Tamer EDIRNE, Aysun OZSAHIN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.929727]

 

6


The Effect of COVID-19 Fear on Mother's Perception of Birth and Postpartum Anxiety
(COVID-19 Korkusunun Annenin Doğumu Algılaması ve Doğum Sonu Anksiyeteye Etkisi)
(Original Research)
Zeliha OZSAHIN, Neslihan ERDEM, Zeliha Gulsum AKSAKAL, Nilay FILOGLU
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.995666]

 

7


Evaluation of Quality of Life of Caregivers of Alzheimer's Patients Receiving Home Health Care
(Evde Sağlık Hizmeti Alan Alzheimer Hastalarına Bakım Verenlerin Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Secil MUDERRISOGLU, Mahcube CUBUKCU
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.975244]

 

8


Effects of COVID-19 on Pregnancy, Antenatal Care and Birth
(COVID-19’un Gebelik, Doğum Öncesi Bakım ve Doğum Üzerindeki Etkileri)
(Original Research)
Derya Kaya SENOL, Zubeyde UCAR
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.992209]

 

9


Evaluation of Anxiety Levels and Sleep Quality of Health Care Workers Working in Filiation During the COVID-19 Pandemic
(COVID-19 Pandemisi Süresince Filyasyonda Görevli Sağlık Çalışanlarının Anksiyete Düzeylerinin ve Uyku Kalitelerinin Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Fulya Aktan KIBAR, Zeynep Devran MUHARREMOGLU, Gokhan OTURAK, Selin Tunali COKLUK, Enes Ahmet GUVEN, Ismail ONUR, Aziz OGUTLU
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.989004]

 

10


Comparison of Mothers with 0-2 Years Old Babies in Terms of Risk Factors Affecting the Formation of Congenital Anomalies
(0-2 Yaş Bebeği Olan Annelerin Konjenital Anomali Oluşumuna Etken Olan Risk Faktörleri Açısından Karşılaştırılması)
(Original Research)
Canan SARI, Ahmet KALAYCIOGLU
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.955458]

 

11


Evaluation of Family Physicians’ Knowledge and Attitudes Regarding the Rational Use of Antibiotics: A Survey Based Study
(Aile Hekimlerinin Akılcı Antibiyotik Kullanımı ile İlgili Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi: Anket Çalışması)
(Original Research)
Buket GUNGOR, Sezen KOPARAN, Hulya KARAKILIC, Ebru BUYUKKARAMAN
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.990595]

 

12


The Relationship of Dyadic Adjustment of Pregnant Women with Conflict Resolution Responses in the Covid-19 Isolation Period
(Covid-19 İzolasyon Sürecinde Gebelerin Çift Uyumunun Çatışma Çözme Tepkileri ile ilişkisi)
(Original Research)
Seyhan CANKAYA, Busra CARK
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.984499]

 

13


Examining the Relationship between Self Efficacy Perception and Healthy Lifestyle Behavior of Elderly Individuals Taking Care at Home
(Evde Bakım Hizmeti Alan Yaşlı Bireylerin Öz Etkililik Algıları ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi)
(Original Research)
Nuray BESLEYICI, Fatma ERSIN
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.992785]

 

14


The Psychosocıal Impact of the Covıd-19 Pandemıc On Adolescents: Qualıtatıve Determınatıon of the Experıences of Adolescents And Their Parents
(Covid 19 Pandemi Sürecinin Ergenler Üzerine Psikososyal Etkisi: Ebeveyn ve Ergen Deneyimlerinin Belirlenmesi: Nitel Çalışma)
(Original Research)
Hatice DONMEZ, Fatma Tas ARSLAN
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.992142]

 

15


Determination of The Effect of The COVID-19 Pandemic on The Burnout Situations of The Doctors, Nurses and Midwives
(COVID-19 Pandemisinin Doktor, Hemşire ve Ebelerin Tükenmişlik Durumlarına Etkisinin Belirlenmesi)
(Original Research)
Gamze ACAVUT, Serap KORKMAZ
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.997305]

 

16


Is there a Relationship Between Nomophobia and Physical Health Problems?
(Nomofobi ile Fiziksel Sağlık Sorunları arasında Bir İlişki var mıdır?)
(Original Research)
Burcu Demir GOKMEN, Meryem FIRAT, Mine CENGIZ, Yalcin KANBAY
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.930954]

 

17


Investigation of the Effect of Breastfeeding Education on Mothers' Breastfeeding Self-Efficacy Levels in Turkey
(Türkiye’de Emzirme Eğitiminin Annelerin Emzirme Öz-Yeterlilik Düzeyine Etkisinin İncelenmesi)
(Original Research)
Fatma Nur DUMAN, Zehra GOLBASI
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.977380]

 

18


The Relationship Between Adaptation Difficulties and Spiritual Well-Being in Elderly During the COVID-19 Pandemic
(COVID-19 Salgını Sırasında Yaşlı Bireylerde Uyum Güçlüğü ile Spiritüel İyi Oluş Arasındaki İlişki)
(Original Research)
Kadriye Sayin KASAR, Arzu YUKSEL
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1008992]

 

19


The Relationship of Sense of Coherence in Pregnancy with Prenatal Attachment and Perinatal Anxiety
(Gebelikte Tutarlılık Duygusunun Prenatal Bağlanma ve Perinatal Anksiyete İle İlişkisi)
(Original Research)
Ayse Nur ATAS, Bihter AKIN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.983300]

 

20


Determınation of The Preferred Nopharmacological Methods for The Severity, Frequency and Management of Dysmenorrhea
(Dismenore Şiddeti, Sıklığı ve Yönetiminde Tercih Edilen Non-farmakolojik Yöntemlerin Belirlenmesi)
(Original Research)
Zeliha OZSAHIN, Sinem Guven SANTUR, Cigdem Karakayali AY
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.996789]

 

21


The Relationship Between Birth Satisfaction and Postpartum Comfort According to Delivery Type and Parity
(Doğum Şekli ve Pariteye Göre Doğum Memnuniyeti ile Doğum Sonu Konfor İlişkisi)
(Original Research)
Sevcan OZOZTURK, Merlinda Alus TOKAT, Nuran Nur Aypar AKBAG, Fulya EKINCI
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.952205]

 

22


Determination of Pre-Vaccination Anxiety Levels of Parents
(Ebeveynlerin Aşı Öncesi Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi)
(Original Research)
Sidika Ozlem CENGIZHAN, Tuba UCAR
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1005425]

 

23


Evaluation of Health Perception and Healthy Lifestyle Behaviors of Patıents Who Applied to Family Medicine Outpatient Clinic
(Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Bireylerin Sağlık Algısı ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Zeynep OLGUN, Ruhusen KUTLU
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1006496]

 

24


Investigation of the Relationship between Social Media Addiction and Optimism / Pessimism in Adolescents
(Ergenlerde Sosyal Medya Kullanım Bağımlılığı ile İyimserlik/Kötümserlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi)
(Original Research)
Jiyan URUN, Gonca Karayagiz MUSLU, Gulay MANAV
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1008130]

 

25


Is There a Link Between Attitude Towards Medical Profession and Communication Skills: a Cross-Sectional Study Among Final Year Medical Students in Turkey
(Hekimlik Mesleğine Yönelik Tutum ve İletişim Becerileri: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinde Kesitsel Bir Çalışma)
(Original Research)
Gokce DAGTEKIN, Umur TASCIOGLU, Didem ARSLANTAS, Alaettin UNSAL
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.942798]

 

26


Motherhood in Social Media
(Sosyal Medyada Annelik)
(Review)
Hava OZKAN, Betul Uzun OZER
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1004604]