Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
Electronic Journal (e-ISSN: 1307-2048)

Archive Issue:   2020, March, Volume 14, No 1     
(issue id: 2020_3_14_1)

 

1


The Usage Of Plants as a Traditional and Complementary Medicine Among Diabetic Patients in Karachi, Pakistan: an Urgent Need of Educational İntervention
(The Usage Of Plants as a Traditional and Complementary Medicine Among Diabetic Patients in Karachi, Pakistan: an Urgent Need of Educational İntervention)
(Letter to the Editor)
Zakir KHAN, Junaid KHAN, Muhammad KAMRAN
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.605176]

 

2


Investigation of the Relationship Between Eating Attitudes and Sleep Quality in University Students
(Üniversite Öğrencilerinde Yeme Tutumu ile Uyku Kalitesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi)
(Original Research)
Rabia Hacihasanoglu ASILAR, Arzu YILDIRIM, Kadir CEBI, Hilal SAHIN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.692865]

 

3


Urban-Rural Comparison of Obesity and Related Metabolic Disorders in Southern Turkey
(Güney Türkiye'de Obezite ve İlişkili Metabolik Bozuklukların Kentsel-Kırsal Karşılaştırması)
(Original Research)
Coskun Ozer DEMIRTAS
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.692846]

 

4


The Determination Of The Factors And Expectations Which Affect The Utilization of Health Services In Women: A Qualitative Research
(Kadınlarda Sağlık Hizmetinden Yararlanmayı Etkileyen Neden ve Beklentilerin Belirlenmesi: Niteliksel Bir Araştırma)
(Original Research)
Ikbal Humay ARMAN, Elif OKUMUS, Nan Ye LAY, Kader TOPCU, Ozlem SARIKAYA, Pemra Cöbek UNALAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.693036]

 

5


The Adaptation Study of the Severity of Violence Against Women Scale to Turkish
(Kadına Yönelik Şiddetin Düzeyi Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması)
(Original Research)
Munevver ERYALCIN, Sibel DEMIREL, Veli DUYAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.693059]

 

6


The Effects of Nutritional Supplements on Nutritional Habits and Physical Activity Levels
(Beslenme Destek Ürünü Kullanımının Beslenme Alışkanlıkları ve Fiziksel Aktivite Düzeyleri Üzerine Etkileri)
(Original Research)
Sedef DURAN, Esma OGUZ, Yagmur YILDIRIMOGLU, Sinasi KURTARAN, Yahya TURAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.693068]

 

7


Surgical Evaluation of Common Benign Skin Lesions in Primary Care
(Birinci Basamakta Sık Karşılaşılan Benign Cilt Lezyonlarının Cerrahi Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Sebahattin Destek Sebahattin Destek, Vahit Onur Gul GUL
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.693073]

 

8


The Effect of Care Needs on Quality of Life and Chronic Disease Care in Patients with Diabetes
(Diyabetik Bireylerde Bakım Gereksinimlerinin Yaşam Kalitesi ve Kronik Hastalık Bakımına Etkisi)
(Original Research)
Senay ZUHUR, Nurhan OZPANCAR
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.693078]

 

9


Acne: What Does Youth Think About It?
(Akne: Gençler Ne Düşünüyor?)
(Original Research)
Ilyas ERKEN, Ulku YILDIZ, Melike ESKICI, Gizem LIMNILI, Nilgun OZCAKAR
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.693094]

 

10


Healthy Lifestyle Behaviors and Affecting Factors in University Staff
(Üniversite Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler)
(Original Research)
Rabia Hacihasanoglu ASILAR, Arzu YILDIRIM, Papatya KARAKURT, Fehmi CELEBI
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.693105]

 

11


State and Trait Anxiety Levels of Obese and Overweight Persons
(Kilolu ve Obez Bireylerdeki Durumluk ve Sürekli Kaygi Durumu)
(Original Research)
Burcu DOGAN, Can ONER
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.693114]

 

12


Rational Use of Antibiotics By Family Physicians in Turkey During Primary Healthcare Service: A Cross-Sectional Analysis Through The Prescription Information System
(Türkiye’de Aile Hekimlerinin Birinci Basamak Sağlık Hizmet Sunumunda Akılcı Antibiyotik Kullanımı: Reçete Bilgi Sistemi Üzerinden Kesitsel Bir Analiz)
(Original Research)
Fatma ISLI, Mesil AKSOY, Selda Emre AYDINGOZ, Esma KADI
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.618125]

 

13


Usability of Hematologic Parameters in Primary Care to Show Disease Activity in Patients with Ankylosing Spondylitis
(Ankilozan Spondilit Hastalarında Hastalık Aktivitesini Göstermede Hematolojik Parametrelerin Birinci Basamakta Kullanılabilirliği)
(Original Research)
Ayse Nur TOPUZ, İpek TURK
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.693138]

 

14


Quality of Life And Related Factors in Stroke Patients
(İnmeli Hastalarda Yaşam Kalitesi ve İlişkili Faktörler)
(Original Research)
Alime EMRE, Mustafa CETINER, Yasemin KORKUT
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.693149]

 

15


Determination of Self-Esteem and Mental Status of Abused and Neglected and Non-Neglected Adolescent
(İstismar ve İhmale Uğramış ve Uğramamış Adölesanların Benlik Saygıları ve Ruhsal Durumlarının Belirlenmesi)
(Original Research)
Arzu AYDOGAN, Nermin GURHAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.693155]

 

16


The use of Canalith Reposition Maneuvers in Treatment of Benign Paroxysmal Positional Vertigo
(Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Tedavisinde Kanalit Repozisyon Manevralarının Kullanımı)
(Original Research)
Esin YALCINKAYA, Mustafa Mert BASARAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.553620]

 

17


Determining The Perspectives of Non-governmental Organizations on Child Labour and Children's Rights
(Sivil Toplum Örgütlerinin Çocuk İşçiliğinde Çocuk Haklarına Yönelik Bakış Açılarının Belirlenmesi)
(Original Research)
Emel DEMIR, Erhan YENGIL
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.693159]

 

18


Diagnostic Tests in The Management of Allergic Diseases in Primary Care
(Birinci Basamakta Alerjik Hastalıkların Yönetiminde Tanısal Testler)
(Review)
Merve UYGUNSOY, Vildan MEVSIM
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.693160]

 

19


Home Health Care
(Evde Sağlık Hizmetleri)
(Review)
Yasemin CAYIR
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.693164]

 

20


Drug Induced Taste and Smell Disorders
(İlaçların Neden Olduğu Tat ve Koku Alma Bozuklukları)
(Review)
Mustafa Mert BASARAN, Merve BACANLI
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.616997]