Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
Electronic Journal (e-ISSN: 1307-2048)

Archive Issue:   2019, December, Volume 13, No 4     
(issue id: 2019_12_13_4)

 

1


Why considering “health literacy” level is important for Family Physicians?
(Sağlık okuryazarlığı seviyesini göz önünde bulundurmak Aile Hekimleri için neden önemlidir?)
(Letter to the Editor)
Candan KENDIR, Isabella V. VEGA, Mehtap KARTAL
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.651477]

 

2


Examination of Attitudes of Married Women on Domestic Violence
(Evli Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Tutumlarının İncelenmesi)
(Original Research)
Arzu YILDIRIM, Rabia Hacihasanoglu ASILAR, Ilknur Aydin AVCI
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.638295]

 

3


Periodic Health Examination Knowledge, Attitudes and Behavior among Primary Care Physicians: A Descriptive Study of Preventive Care in Turkey
(Birinci Basamak Hekimlerinin Periyodik Sağlık Muayenesi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları: Türkiye’deki Koruyucu Bakıma Yönelik Tanımlayıcı Bir Çalışma)
(Original Research)
Fisun SOZEN, Sinem AYDEMIR, Altug KUT, Zeliha OZBAKIR, Gokhan EMINSOY
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.634371]

 

4


The Impact of Engaged Couples' Sexual Knowledge and Beliefs on Their Beliefs and Attitudes Towards Marriage
(Nişanlı Çiftlerin Cinsellikle İlgili Sahip Oldukları Bilgi ve İnanışlarının Evliliğe Yönelik İnanç ve Tutumlarına Etkisi)
(Original Research)
Seyhan CANKAYA, Hacer Alan DIKMEN
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.550471]

 

5


Perceived Stress, Burnout Levels and Healthy Behaviors of Family Medicine Residents: The Impact of a Psychoeducational Program
(Aile Hekimliği Asistanlarının Stres Algıları, Tükenmişlik Düzeyleri ve Sağlık Davranışları: Bir Psikoeğitim Programının Etkisi)
(Original Research)
Havva BOLUKBASI, Sevgi OZCAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.648991]

 

6


The Relationship Between Participation in Mammography Screening Program and Health Literacy
(Mamografi Tarama Programına Katılım ve Sağlık Okuryazarlığı Arasındaki İlişki)
(Original Research)
Osman Ozkan KESKIN, Cigdem CAGLAYAN
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.651461]

 

7


Herbal Drug Usage Habits of Patients Who Came to Balcalı Hospital of Çukurova University
(Balcalı Hastanesine Başvuran Hastaların Bitkisel Ürün/İlaç Kullanma Alışkanlıkları)
(Original Research)
Yusuf KARATAS, Aykut PELIT, Zemzem OZTURK, Neslihan PINAR
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.651395]

 

8


How Much I Am Aware of Human Papilloma Virus (HPV)?
(Human Papilloma Virüsün (HPV) Ne Kadar Farkındayım?)
(Original Research)
Derya Kaya SENOL
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.651359]

 

9


Sexual Myth Beliefs and Associated Factors in University Students
(Üniversite Öğrencilerinde Cinsel Mit İnançları ile İlişkili Faktörler)
(Original Research)
Servet AKER, Mustafa Kursat SAHIN, Gulay OGUZ
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.653462]

 

10


One-Year Evaluation of Family Medicine Obesity Clinic Applications
(Aile Hekimliği Obezite Polikliniği Başvurularının Bir Yıllık Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Emre YILMAZ, Pemra Cöbek UNALAN, Arzu UZUNER, Burcu Basaran GUNGOR
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.651372]

 

11


Investigation of Delay in The Diagnosis of Ankylosing Spondylitis and Associated Factors on The Diagnosis Process
(Ankilozan Spondilit Tanı Sürecindeki Gecikme ve Tanı Süreci ile İlişkili Faktörlerin İncelenmesi)
(Original Research)
Erkan BERKE, Umit AYDOGAN, Yusuf C. DOGANER, Sedat YILMAZ
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.651510]

 

12


The Relationship Between Childhood Trauma, Emotion Regulation Difficulties and Marital Satisfaction in Pregnant Adolescents
(Adölesan Gebelerde Çocukluk Çağı Travmaları, Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Evlilik Doyumu Arasındaki İlişki)
(Original Research)
Hasan H. TEKIN, Ozlem KARAKUS
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.519969]

 

13


Syrian Refugees in a Container City in Turkey: Retrospective Evaluation of Primary Care Admissions
(Türkiyede Bir Konteyner Kentteki Suriyeli Mülteciler: Birinci Basamak Başvurularının Retrospektif Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Pinar DONER, Rabia KAHVECI, Irfan SENCAN, Duygu Ayhan BASER, Adem OZKARA
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.651567]

 

14


Effects of Salt Restriction Counseling on Primary Hypertension Patients Already Receiving Pharmacotherapy; A Randomized Controlled Trial
(Tedavi Altındaki Primer Hipertansiyon Hastalarında Tuz Kısıtlaması Danışmanlığının Kan Basıncı Kontrolüne Etkisi; Randomize Kontrollü Çalışma)
(Original Research)
Hasret AGAOGLU, Erkan Melih SAHIN, Selen Gungor AYDIN, Ayse AKAY
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.527288]

 

15


Prevalence of Metabolic Syndrome Among Healthy Personnel at Cukurova University
(Çukurova Üniversitesinde Çalışan Sağlıklı Personelde Metabolik Sendrom Sıklığı)
(Original Research)
Ayse Nur TOPUZ, Nafiz BOZDEMIR
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.651406]

 

16


Knowledge, Attitudes and Practices of Female Healthcare Providers Regarding Breast Cancer
(Kadın Sağlık Çalışanlarının Meme Kanseri Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları )
(Original Research)
Esra B. AKER, Emine Z. TUZCULAR, Servet AKER
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.651592]

 

17


Basic Behavioural Characteristics of Tobacco Use in Patirnts Who Plan Quitting
(Tütün Kullanımını Bırakmayı Düşünen Hastaların Tütün Kullanımına İlişkin Temel Davranış Özellikleri)
(Original Research)
Olesya AKSEL, Okay BASAK
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.651447]

 

18


The Association of Internet Addiction with Depression and Anxiety in University Students
(Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Depresyon ve Anksiyete İle İlişkisi)
(Original Research)
Basak KORKMAZER, Mehmet G. KILINCARSLAN, Erkan Melih SAHIN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.560204]

 

19


General Overview of Disability and Health Behaviors of Disabled Children
(Engelliliğe Genel Bakış ve Engelli Çocukların Sağlık Davranışları)
(Review)
Tulin COBAN, Hilal OZCEBE
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.545343]

 

20


İmmunosenescence and The İmportance of İnfluenza and Pneumococcal Vaccine in Elderly?
(İmmün Yaşlanma ve Yaşlılarda İnflüenza ve Pnömokok Aşısının Önemi)
(Review)
Halil Ibrahim ERDOGDU, Can ONER
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.653275]