Tablo 1. Çalışma popülasyonunun demografik, klinik ve laboratuvar bulguları