Tablo 1. Katılımcıların RHYİÖ ve alt ölçek puan ortalamalarının dağılımı