Tablo 1. Katılımcıların sosyodemografik özeliklerine göre dağılımı