Tablo 1. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri