Tablo 3. Lojistik regresyon “Backward” modelinde KKMM yapmama durumunu etkileyen değişkenler