Tablo 1. Araştırma grubunun sosyodemografik özellikleri