Tablo 1. Katılımcıların demografik ve obstetrik özelliklerine göre dağılımı (n=65)