Tablo 2. Kadınların obstetrik ve jinekolojik özellikleri (n:175)