Tablo 2. Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre dağılımı