Tablo 1. Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre dağılımı