Tablo 1. Ankete katılanların sosyodemografik özellikleri, bitkisel ilaç kullanma alışkanlıkları